ModexSport Banner

Všeobecné a záruční podmínky

V Š E O B E C N É    S M L U V N Í   P O D M Í N K Y

 

Vzájemný vztah a právní poměr mezi Cestovní kanceláří  Modex sport cz s.r.o.  (dále jen „CK“) a účastníky smluvního vztahu se řídí  ustanoveními zákona č.159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a zákona č.455/1991 Sb.o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a je upraven v těchto Všeobecných smluvních podmínkách.

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

CK organizuje zahraniční a tuzemské zájezdy, prodává zájezdy jiných ces-tovních kanceláří pod jejich jménem a zprostředkovává přepravní, ubytova-cí, stravovací, průvodcovské, tlumočnické a jiné služby cestovních kancelá-ří, tuzemských či zahraničních dodavatelů (dále jen  „služby“).

 

2.    ÚČASTNÍCI  SMLUVNÍHO VZTAHU

2.1 Smluvní vztah vzniká mezi CK a zákazníkem ( případně jeho pravo-mocným zástupcem ).

2.2 Zákazníkem může být fyzická nebo právnická osoba nebo osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, nebo osoba, na kterou byla smlou-va převedena a tato osoba s tím souhlasila, přičemž děti do 15 let  mohou cestovat jen s doprovodem dospělých osob nebo se souhlasem zákonného zástupce. U zahraničních zájezdů musí zákonný zástupce předložit souhlas v případě, že se zájezdu účastní osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu.

 

3.    PŘEDMĚT SMLOUVY

      Předmětem smlouvy jsou:

3.1 Objednávkové služby nebo jejich kombinace, vytvořené podle přání zákazníka.

3.2 Tuzemské a zahraniční zájezdy a pobyty (soubory služeb) pro jedno-tlivce a skupiny, které CK vypsala, tj.s předem vyhlášeným programem, pe-vně stanoveným rozsahem a cenami.

3.3  Ubytovací, stravovací, dopravní, průvodcovské a jiné služby (jednotli-vé služby), které CK zajišťuje zákazníkům přímým dodáním vlastních slu-žeb nebo jejich zprostředkováním u jiných tuzemských nebo zahraničních dodavatelů jako jednotlivé služby.

 

4.    VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

4.1 Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem podpisu zákazníka na smlouvě o zájezdu,za kterou se považuje řádně a pravdivě vyplněná smlouva o zájezdu nebo Přihláška-objednávka služeb, a současně zaplacením zálohy na účet CK.  

4.2  Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu jsou Všeobecné podmínky CK a nabídkový list nebo katalog, které musejí obsahovat pravdivé, úplné a řádné informace o všech skutečnostech, které jsou CK známé a které mohou mít vliv na rozhodnutí zájemce o koupi zájezdu nebo poskytnutí služeb, a doklad o povinném pojištění CK pro případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny,rozsah pojistného plnění a podmínky pro uplatnění nároku zákazníka.

4.3  Předáním vyplněné a podepsané smlouvy o zájezdu zákazník potvrzuje, že převzal nabídkový list nebo katalog obsahující všechny zákonem požadované náležitosti týkající se zájezdu, doklad o povinném pojištění CK pro případ jejího úpadku a Všeobecné smluvní podmínky CK a že Všeobecné smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi.

4.4 Potvrzením smlouvy o zájezdu se CK zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.

4.5 Za smluvní závazky dalších osob (účastníků pobytu nebo zájezdu) uvedených ve smlouvě o zájezdu odpovídá  zákazník, který smlouvu o zájezdu podepsal.

4.6 Je-li vypsaný zájezd  v době přijetí smlouvy o zájezdu plně obsazen, může být zákazník po vzájemné dohodě zařazen na místo náhradníka.

 

5.    CENY SLUŽEB A JEJICH ÚHRADA

5.1   CK má právo na zaplacení služeb před jejich poskytnutím.

5.2  CK je oprávněna:

5.2.1 Při vzniku smluvního vztahu u vypsaných zájezdů a pobytů (souboru služeb) dle čl. 3.2 těchto Všeobecných smluvních  podmínek požadovat zálohu ve výši minimálně 50% z celkové ceny. Doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před realizací souboru služeb. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před rea-lizací služeb je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny.

5.2.2 U objednávkových služeb dle čl.3.1 těchto Všeobecných smluvních podmínek požadovat zálohu  500.- Kč na osobu při podání objednávky pro jednotlivce a skupiny do 20 osob a 300.- Kč na osobu při objednávce pro skupiny nad 20 osob. Při potvrzení smlouvy o zájezdu požadovat zálohu ve výši minimálně 50% z celkové ceny, doplatek ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 21 dnů před realizací služeb. Při uzavření smlouvy o zájezdu ve lhůtě kratší než 21 dnů před realizací služeb je zákazník povinen uhradit 100 % ceny.

5.2.3 U jednotlivých služeb dle čl. 3.3 těchto Všeobecných smluvních pod-mínek požadovat zaplacení 100% celkové ceny objednaných služeb.

5.3  CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení

- ceny za dopravu, včetně cen pohonných hmot, nebo

- plateb spojených s dopravou, např. přístavních poplatků, cen trajektů,poplatků za použití dálnic v zahraničí, které jsou zahrnuty v ceně     

   zájezdu, nebo

- směnného kurzu Kč použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením  

   zájezdu.

CK je povinna zvýšení ceny oznámit zákazníkovi písemnou formou neprod-leně. Zákazník má právo od smlouvy o zájezdu písemně odstoupit v termínu, který stanoví CK v oznámení o změně ceny a který musí být minimálně pět dnů. Pokud zákazník ve stanoveném termínu smlouvu písemně nevypoví, má se za to, že se změnou souhlasí a je povinen zvýšenou cenu zaplatit. Pokud dojde ke zvýšení ceny o více než 10%, má zákazník právo od uzavřené smlouvy o zájezdu písemně odstoupit, aniž by mu vznikla povinnost úhrady stornovacích poplatků. Cena zájezdu nesmí být zvýšena během posledních 20 dnů před zahájením zájezdu a její zvýšení musí být zákazníkovi oznámeno písemně a odesláno nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu.

 

6.    PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

6.1   K základním právům zákazníka patří:

6.1.1 Právo na řádné poskytnutí zaplacených a potvrzených služeb.

6.1.2 Právo vyžadovat od CK potřebné informace o okolnostech a náleži-tostech potvrzených služeb.

6.1.3 Právo být bezodkladně seznámen s případnými změnami programu zájezdu, rozsahu služeb a změnou ceny.

6.1.4 Právo zrušit svou účast na zájezdu kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy o zájezdu dle čl. 9 a 10 těchto Všeobecných smluvních podmínek.

6.1.5 Právo na reklamaci vad a její vyřízení v souladu s Reklamačním řá-dem CK.

6.1.6 Právo na ochranu osobních dat a informací o dalších skutečnostech, které uvádí ve smlouvě o zájezdua v dalších dokumentech.

6.1.7 Právo před zahájením zájezdu písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená.Dnem doručení ozná- mení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsaho-vat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu a že splňuje podmínky zájezdu, jsou-li stanoveny. Tuto změnu lze učinit nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení zájezdu.

6.1.8 Právo obdržet se smlouvou o zájezdu doklad o povinném pojištění CK pro případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojiš-tění a způsob oznámení pojistné události.

 

6.2  K základním povinnostem zákazníka patří:

6.2.1 Poskytnout CK pravdivé a úplné informace a předložit doklady podle požadavků CK.

6.2.2 Zajistit u osob mladších 15ti let doprovod a dohled dospělého účast-níka v průběhu zájezdu ( tato povinnost se  nevyžaduje u zájezdů doprová-zených pedagogickým dozorem), obdobně zajistit  doprovod  osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, a informovat průvodce nebo pedagogický dozor o možných zdravotních problémech účastníků zájezdu.

6.2.3 Předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník mladší 18ti let se účastní zájezdu bez jeho doprovodu a dohledu.

6.2.4 Nahlásit účast cizích státních příslušníků.Ti jsou povinni se informovat na vízovou povinnost u zastupitelství zemí, kam cestují. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník.

6.2.5 Zaplatit cenu zájezdu podle Čl. 5 těchto Všeobecných smluvních pod-mínek.

6.2.6 Bezodkladně sdělit CK své stanovisko k případným změnám v pod-mínkách a obsahu sjednaných služeb.

6.2.7 Převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb a cestovní pokyny a řídit se jimi.

6.2.8 Zajistit si platný cestovní pas, případně víza, jsou-li  pro daný zahrani-ční zájezd potřebná.

6.2.9 Dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu účastníků zájezdu, respektovat pokyny vedoucího zájezdu, dodržovat  časový harmonogram programu zájezdu a právní normy našeho nebo zahraničního státu, při-čemž v případě  jejich  porušení  nebo v případě závažného  narušování programu nebo průběhu zájezdu je vedoucí zájezdu oprávněn účastníka vykázat ze zájezdu bez nároku na náhradu.

6.2.10 Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních účastníků zájezdů, dodavatelů služeb nebo CK.

6.2.11 Včas uplatnit případné nároky vůči dodavatelům služeb ve smyslu Reklamačního řádu CK .

6.2.12 V případě odstoupení od smlouvy o zájezdu sepsat v prodejním místě záznam o zrušení smlouvy o zájezdu nebo zaslat CK prokazatelně písemné oznámení.

 

6.3  K povinnostem zákazníků – právnických osob, které jsou účastníky smluvního vztahu, dále patří:

6.3.1 Seznámit účastníky zájezdu s těmito Všeobecnými smluvními pod-mínkami CK a s dalšími informacemi, které od CK obdrží.

6.3.2 Zabezpečit, aby všichni účastníci  plnili základní povinnosti zákaz-níků, které vyžadují jejich součinnost a jejichž nositelem může být jen jed-notlivý účastník.

6.4.3 Určit vedoucího skupiny v případě, kdy podle dohody s CK není zajiš-těn doprovod průvodcem CK.

6.4.4 Odevzdat CK jmenný seznam účastníků včetně požadovaných náleži-tostí, u osob mladších 15ti let úvest osobu odpovědnou za dohled a dopro-vod.

 

7.    PRÁVA A POVINNOSTI CK

7.1  Právy a povinnostmi zákazníka jsou určeny odpovídající práva a povin-nosti CK.

7.2  CK je odpovědná za pravdivost svých informací o poskytovaných služ-bách.

7.3  CK není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem po-tvrzených a zaplacených služeb.

7.4  CK poskytne nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu zákazníkovi pí-semně další podrobné imformace o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou jí známy, pokud nejsou již obsaženy v kata-logu nebo nabídkovém listu a v cestovní smlouvě, zejména upřesnění úda-jů uvedených ve smlouvě, jméno, adresu a telefonní číslo osoby, na kterou se zákazník v nesnázích v průběhu zájezdu může obrátit s žádostí o po-moc, a adresu a telefonní číslo zastupitelského úřadu.

 

8.    ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB A JEJICH PRÁVNÍ DŮSLEDKY

8.1  Před zahájením zájezdu a čerpání služeb:

8.1.1Pokud nastanou okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle předem dohodnutých podmínek (např. nedostatečný počet účastníků ), je CK oprávněna provést odpovídající změny, případně služby, zájezd nebo pobyt zrušit. Tyto změny musí oznámit zákazníkovi bezodkladně.
8.1.2 Pokud dojde ke zrušení zájezdu ze strany CK ve lhůtě kratší než 20 dnů před zahájením zájezdu, je CK povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10% ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotče-no.

8.1.3 CK se však může zprostit odpovědnosti za škodu nebo povinnosti zaplatit pokutu tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo proto, že ne-bylo dosaženo minimálního počtu zákazníků (o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků musí CK informovat zákazníka nejpozději 21dnů před jeho zahájením) nebo v důsledku neodvratitelné události, které CK nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní rozumně požadovat, z důvodů rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (dopravní problémy, nejistá bezpečnostní situace, stávky, neštěstí a jiné okolnosti), které CK nemohla ani ovlivnit ani předvídat.

8.1.4 Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy o zájezdu a na vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, případně na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění, a to bez jakýchkoliv stornopoplatků, při zrušení služeb nebo zájezdu cestovní kanceláří nebo při přesunu konání zájezdu proti původně stanovenému termínu o více jak 48 hodin nebo při závažné změně smlouvy o zájezdu – změny programu, trasy, ceny, místa ubytování a způsobu dopravy. Za závažnou změnu se však nepovažuje změna ubytovacího nebo stravovacího objektu ve stejném pobytovém místě, pokud je zachována kategorie a rozsah vybavení tohoto objektu, případně poskytnuté služby v jiném objektu jsou vyšší kategorie.

8.1.5 Oznámení o odstoupení od smlouvy o zájezdu zákazník sepíše formou záznamu v prodejním místě, kde služby zakoupil, nebo je na toto místo odešle doporučeným dopisem, případně předá jiným prokazatelným způsobem. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy o zájezdu bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě stanovené CK, považuje to CK za souhlas s provedenými změnami.

 

8.2 V průběhu zájezdu a čerpání služeb:

8.2.1 CK je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytova-ných služeb v průběhu zájezdu a čerpání služeb, pokud z naléhavých dů-vodů nelze dodržet původně stanovený program a poskytnout předem do-hodnuté služby.

8.2.2 V případě, kdy CK nemůže dodržet stanovený program a poskytnout předem dohodnuté služby, je povinna

- zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým  podmínkám a dbát, aby byl v nej-vyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno zaměření zájezdu;

- upravit cenu zájezdu a služeb v závislosti na uskutečněných změnách programu a služeb, pokud je jejich důsledkem snížení rozsahu a kvality dohodnutých služeb,

- vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu za neposkytnuté služby, za které ne-bylo poskytnuto náhradní plnění, poskytnout zákazníkovi přiměřenou sle-vu, pokud nebyly poskytnuty všechny služby zahrnuté do ceny zájezdu v plném rozsahu a kvalitě.

 

9.    STORNOVACÍ PODMÍNKY

9.1 Zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu, pobytu a čerpání služeb zrušit smluvní vztah.
9.2  Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy zákazník sepí-še záznam o odstoupení od smlouvy o zájezdu.

9.3  Pokud je smluvní vztah zrušen zaslaným písemným oznámením, je tento vztah zrušen ke dni, kdy je toto písemné oznámení doručeno CK.

 

10. STORNOVACÍ POPLATKY

Při odstoupení od smlouvy o zájezdu, při neúčasti na zájezdu nebo pobytu nebo nečerpání potvrzených služeb je zákazník povinen uhradit CK následující stornopoplatky:

10.1 při odstoupení od smlouvy o zájezdu u vypsaných tuzemských zájezdů v době:

30  a více dní před odjezdem     -           200 .- Kč za osobu

29 až 14 dní před odjezdem       -                    30% z předem stanovené ceny

13 až 7 dní před odjezdem         -                    50% z předem stanovené ceny

6 až 3 dny před odjezdem          -                    70% z předem stanovené ceny

2 a méně dnů před odjezdem     -     100% z předem stanovené ceny.

 

10.2 při odstoupení od smlouvy o zájezdu u vypsaných zahraničních zájezdů v době:

46  a více dní před odjezdem     -            10% z předem stanovené ceny

45 až 29 dní před odjezdem       -            20% z předem stanovené ceny

28 až 14 dní před odjezdem       -            40% z předem stanovené ceny

13 až 7 dnů před odjezdem        -            60% z předem stanovené ceny

  6 až 3 dny před odjezdem        -                     80% z předem stanovené ceny

  2 a méně dnů před odjezdem               -     100% z předem stanovené ceny

 

10.3 Při odstoupení od smlouvy o zájezdu u tuzemských i zahraničních zájezdů a pobytů na objednávku a ostatních služeb je zákazník povinen uhradit skutečně vzniklé náklady, nejméně však ve výši složené zálohy.

 

10.4   Nenastoupí-li zákazník na zájezd, pobyt či nevyčerpá-li službu bez předchozího odstoupení od smlouvy o zájezdu  nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle čl.6.2.8 těchto Všeobecných smluvních podrmínek, hradí
100 % předem stanovené ceny.

 

 

 

10.5   Obecná ustanovení:

Předem stanovenou cenou se rozumí prodejní cena včetně všech zákazní-kem zakoupených fakultativních služeb. Skutečně vzniklými náklady se ro-zumí provozní náklady CK a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.CK má právo odečíst stornovací poplatek od složené zálohy nebo zaplacené ceny. Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke zrušení objednaných a potvrzených slu-žeb zákazníkem. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu nebo začátku čerpání služeb.

 

11. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

11.1   V případě, že rozsah nebo kvalita služeb je nižší, než byla předem do-hodnuta a stanovena, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Právo zákaz-níka na reklamaci služeb, způsob uplatnění a postup vyřizování reklamace, součinnost zákazníka při ní, jakož i konečný způsob vyřízování reklamace stanovuje Reklamační řád CK, který  je k dispozici v provozovně CK. Je v zájmu zákazníka, aby se náležitě seznámil s právní úpravou Reklamační-ho řádu a aby případnou reklamaci uplatnil včas, řádně zdůvodnil a podle možností i důkazně podložil.

11.2 V průběhu čerpání služeb je zákazník povinen případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu u průvodce, vedoucího provozovny posky-tující služby nebo u jiného odpovědného pracovníka tak, aby mohla být uskutečněna náprava včas na místě samém.

11.3 Dojde-li k neodvratitelné události, které nemohla CK zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat, nebo způsobenou třetí osobou, která není spojená s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo zákazníkem, který nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na náhradu nebo slevu z ceny.

11.4 Nedostatky v poskytovaných službách u zájezdů doprovázených prů-vodcem CK odstraňuje zásadně průvodce ve spolupráci s provozovatelem. Pokud se průvodci nepodaří nedostatek odstranit na místě, je povinen s re-klamujícím zákazníkem sepsat protokol a dále postupovat podle ustanove-ní Reklamačního řádu.

 

12. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ZÁJEZDU

12.1 Ceny zájezdů na objednávku zahrnují komplexní cestovní pojištění osob – účastníků zájezdů. Není – li uvedeno jinak, katalogové zájezdy komplexní cestovní pojištění nezahrnují.

12.2 Podrobná ustanovení o podmínkách a rozsahu pojištění jsou uvedena v pojistné smlouvě, která je k nahlédnutí v provozovně CK.

12.3 Podpisem smlouvy o zájezdu vyslovuje zákazník souhlas s přechodem svých práv ( postoupení pohledávky ) na pojistné plnění vůči pojišťovně na CK v případě, že CK na základě požadavků zákazníka nebo dalších osob oprávněných z pojistné smlouvy poskytne za zákazníka úhradu léčebných nákladů, popř. uhradí  jiné náklady za účastníka postiženého pojistnou udá-lostí.

12.4 Pojistná smlouva vzniká výhradně mezi zákazníkem a pojišťovnou. V jednání o odškodnění pojistné události je pojišťovna v přímém vztahu k zákazníkovi a CK nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňo-vaných nároků z tohoto vztahu.

12.5 Zakoupí-li zákazník v provozovně CK zájezd organizovaný jinou ces-tovní kanceláří, informuje jej o rozsahu pojištění prodejce CK.

 

13. POJIŠTĚNÍ CK PODLE ZÁKONA Č.159/1999 Sb.

13.1 Ze sjednaného pojištění vzniká zákazníkovi pojištěnému cestovní kan-celáří právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku

- neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí ceny zájezdu,

- nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil,  nebo

- nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou čá-stečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti. 

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny zájezdy organizované cestovní kanceláři Modex sport cz s.r.o. a nabývají platnosti a účinnosti od 1.1.2014 a jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu.

Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu nebo Přihlášky-objednávky  potvrzuje, že mu jsou tyto Všeobecné smluvní podmínky známé, že s nimi souhlasí a že je přijímá.